Menu

זכויות מטופלים בחברת בזק

למטופל דיאליזה שנקבעו 100% נכות רפואית לצמיתות:
1. זכות ל- 60 פעימות מונה חודשיות חינם.
2. הנחה של מחצית מדמי אחזקה לקו טלפון אחד על שם הנכה.

איך ניתן לממש?

יש לפנות ל-משרד העבודה והרווחה, אגף השיקום, ת.ד. 1260 מיקוד 91012 , ירושלים ולצרף אישור המחלקה הנפרולוגית למצב הרפואי ולעובדה כי מטופל דיאליזה. יש לקבל אישור לבקשה ועימו להגיש בקשה במשרדי "בזק".

אנו מתחייבים שהפרטים שתמסרו ישארו חסויים ולעולם לא יועברו לגורם אחר.
בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות פעולה פשוטה של משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@inkf.org.il

דילוג לתוכן