חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון העמותה

העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ר"ע) מספר:  58-033-594-1

תקנון העמותה מעודכן עפ"י אישור רשם העמותות מה – 1/6/2009 ומבוסס על תקנון מצוי של עמותה בשינוי סעיפים 8 (ב), 2 6 – ו1, ובתוספת סעיף 22. להורדת התקנון הקליקו כאן

סימן א': חברות

1. קבלת חברים
2. זכויות וחובות של חבר
3. פקיעת חברות
4. מתן הודעות לחבר

החברות בעמותה פוקעת:

  • במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד- בגמר פירוקו.
  • בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.
  • בהוצאתו מן העמותה

האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה באחד מהטעמים הבאים :

  • החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
  • החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
  • החבר פועל בניגוד לתקנון העמותה.
  • החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

לא יציע הוועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנות משנה – (ב) 1,2 או 3 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מעונו הרשום בפנקס החברים, לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו רשום בפנקס החברים.

העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ע"ר)
ת.ד. 53404, מיקוד 91533, ירושלים
טלפון: 02-6730315
פקס: 02-6730316
טלפון נייד: 052-3820433
דוא״ל: info@inkf.org il
(עמותה מס׳ 58-033-594-1)

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום
6. הזמנה
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
8. מניין
9. יושב ראש ומזכיר
10. החלטות
11. פרוטוקול

יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הוועד.

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. לעניין זה תחשב כמתן הודעה לחבר גם פרסומה של הודעה כאמור עשרה ימים מראש במכון הדיאליזה בו מטופל החבר.

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת. תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת.

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
ב. לא נתכנס המניין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, במחצית השעה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה.

אסיפה כללית תבחר מבין חברי העמותה יושב ראש ומזכיר לאסיפה. "ליו ר יוכל להיבחר רק מי שחבר עמותה לפחות שלוש שנים, בעל ניסיון וכישורי ניהול מוכחים והצגת תעודת יושר ממשטרת ישראל.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים. זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן: היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הוועד

12. מספר החברים
13. תקופת הכהונה
14. השלכת הוועד
15. ישיבות הוועד

מספר חברי הוועד יקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

א. הוועד יכהן יום היבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר וועד חדש.
ב. חבר וועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד. חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
ג. לוועד יוכל להיבחר רק מי שחבר עמותה לפחות שנתיים.

א. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
ב. חבר שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ע"ר)
ת.ד. 53404, מיקוד 91533, ירושלים
טלפון: 02-6730315
פקס: 02-6730316
טלפון נייד: 052-3820433
דוא״ל: info@inkf.org il
(עמותה מס׳ 58-033-594-1)

16. החלטות
17. פרוטוקול
18. זכות הייצוג

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם בלא ישיבת הוועד.
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו .

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת

19 .תחולת הוראות הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו , בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ה': סניפים

20. הקמת סניפים וארגונם העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית , להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

21. העברת נכסים עודפים פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר , כמשמעותו בסעיף 9)2 ) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

סימן ז': שונות

22. נכסי העמותה נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

אנו מתחייבים שהפרטים שתמסרו ישארו חסויים ולעולם לא יועברו לגורם אחר.
בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות פעולה פשוטה של משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@inkf.org.il

פתיחת צ'אט
צריך עזרה?
שלום,
איך אפשר לעזור לך?
דילוג לתוכן